Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.2 Cestovní ruch Díky atraktivní přírodní a kulturní krajině a také díky kulturně-historickému bohatství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je turistika a cestovní ruch důležitým rozvojovým faktorem. Především s ohledem na společný marketing a na kvalitu turistické infrastruktury zde existují ještě výrazné deficity. Také v budoucnosti bude sektor turistiky představovat těžiště přeshraniční spolupráce. Přitom je důležité, utvářet a rozvíjet jeden společný prázdninový region. Tento úkol je třeba s veškerou důsledností sledovat nadále. Cíle: • Zpracování společné marketingové strategie pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, která má zlepšit také image tohoto příhraničního regionu • Úpravy/přizpůsobení kvality a kvantity turistické infrastruktury a také standardu služeb ve všech třech zemích • Vytvoření turistických atrakcí s nadregionálním dosahem • Přeshraniční propojování volnočasových a turistických nabídek v regionu • Výstavba a údržba společné turistické infrastruktury, především s ohledem na vodní, pěší a cykloturistiku • Péče o společnou regionální historickou kulturní krajinu • Tvorba vícejazyčného navigačního systému • Zvýšení počtu turistických hraničních přechodů • Vytvoření a rozvoj trinacionálních turistických sítí • Rozvoj aktivit pro delší pobyty turistů v regionu • Kvalifikace stávajících nabídek, společné plánování nabídek Strana 10 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.3 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) Okresy Görlitz a Bautzen spatřují ve vytvoření výkonné přeshraniční vzdělávací krajiny důležitý faktor regionu, zásadní pro úspěšný rozvoj Euroregionu. Společné učení dětí, mládeže a dospělých všech tří sousedních zemí ve všech fázích života nevytváří jen základ pro odbourávání předsudků, ale také pro úspěšné soužití a pro posílení společné euroregionální identity lidí. Interkulturní kompetence a znalost jazyka sousedů získávají zároveň také čím dál více hospodářské opodstatnění pro podniky a profesní důvody pro občany na přeshraničním hospodářském trhu a na trhu práce. Rozdílné vzdělávací systémy, nedostatečné rámcové podmínky pro výměnu pedagogického personálu a chybějící finančních zabezpečení dlouhodobějších kooperací patří k významným úkolům přeshraničního rozvoje vzdělávání. Cíle: • Vytvoření stálé nabídky pro naučení se příslušným sousedním jazykům, němčině, polštině, češtině a srbštině, začínajíc již od mateřské školy, vzájemně odladěné a probíhající všemi vzdělávacími fázemi • Podpora přeshraničních praxí a výměn žáků/učňů/studujících/odborných pracovních sil. • Rozvoj kvality a profesionalizace přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech • Přizpůsobení vzdělávacích nabídek a nabídek dalšího vzdělávání dle potřeby skutečným požadavkům a potřebám přeshraničního hospodářského trhu a trhu práce • Vývoj a implementace společných vzdělávacích programů s certifikáty resp. s ukončením uznávaným ve všech třech zemích • Budování nosných struktur pro přeshraniční management pro zlepšení koordinace projektů a tím také pro lepší vzájemnou harmonizaci vzdělávacích nabídek a jejich další vývoj dle skutečných potřeb • Zlepšení základních a odborných specifických znalostí pracovníků správ a občanů v oblasti sousedních jazyků a interkulturní kompetence • Rozšíření přeshraničních nabídek vysokých škol a zlepšení marketingu a práce s veřejností Strana 11 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013