Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Příloha 6.1.2

Příloha 6.1.2 Koherence tématických cílů přesrahiční spolupráce se strategiemi cílů okr. Bautzen Podpora malých a středních podniků Předpoklad y pro umisťování nových podniků Zvýšení ekonomické a inovační síly a tranfer know-how Zvýšení regionálního podílu obnovitelnýc h energií Cestovní ruch jako ekonomick ý faktor Výkonná silniční dopravní infrastrukt ura Vzdělávac í lokalita s uplatnění m v budoucnos ti Vysoce kvalitní vzdělávání lidí všech věkových kategorií Identifikace a spojení s domovem Komunální infrastruktur a Rovnocenné životní poměry Výkonné nabídky infrastruktury, zásobování a péče Bohatá kulturní nabídka Výkonná zdravotnická péče Veřejná doprava dle poptávky Zásobová ní vodou dle poptávky Sestavení a naplňování cílů v ochraně klimatu Šetrné využívání ploch pro těžbu surovin Zlepšování stavu přírody Odvozené hodnocení pro hodnotící matici priorit přeshraniční spolupráce Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) Bezpečnosti (ochrana před katastrofami, policie, hasiči atd.) a prevence zajištění (protipovodňová životních podmínek ochrana) (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) Cestovní ruch Doprava (veřejná regionální a železniční osobní doprava, infrastruktura) 9 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 People-to-people (setkávání např. umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniku zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společná koordinace), trh práce Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 9 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 17 4 4 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Územní plánování, regionální a lokální plánování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Věda, výzkum, inovace 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Informační a komunikační technologie (rychlý internet) Erläuterung Bewertung 0-5 0 nevýznamná/chybějící koherence 1 minimální koherence 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 8 4 9 6 8 5 5 0 0 5 3 5 9 2 0 4 10 2 nízká koherence 3 částečná koherence 4 silná koherence 5 kompletní kohrence