Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa • Wykorzystanie nowoczesnych technik w celu zwalczania, względnie zahamowania kradzieży • Żądanie finansowego wyrównania w szczególnych sytuacjach (położenie graniczne w trójkącie krajów, klęski żywiołowe) oraz związanych z tym dodatkowych kosztów poprzez wspieranie i dotacje, możliwość kumulowania z innymi krajowymi programami wsparcia • Zmniejszanie różnic w odniesieniu do standardów oraz jakości w obszarze infrastruktury socjalnej • Wykorzystanie efektu synergii poprzez położenie graniczne w obszarze ratownictwa i służby zdrowia, instytucji oświatowych • Stworzenie dostępu bez barier w instytucjach publicznych • Aktywowanie mieszkańców do zwiększonej mobilności w obszarze granicznym • Rozwój strategii redukcji odpadów • Poprawa utylizacji ścieków komunalnych • Poprawa współpracy w dziedzinie ochrony przed pożarami lasów oraz zwalczania pożarów lasów • Modernizacja niezbędnych mostów dla zapewnienia wspólnej dostępności, względnie usunięcie niewykorzystywanych już konstrukcji mostowych na Nysie Łużyckiej (element ochrony przeciwpowodziowej) Seite 10 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.1.2 Turystyka Turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa dzięki atrakcyjnym krajobrazom przyrodniczym i kulturowym, jak i bogactwu kulturowemu i historycznemu. Duża potrzeba działania istnieje jeszcze przede wszystkim w zakresie wspólnej promocji i jakości infrastruktury turystycznej. Również w przyszłości sektor turystyczny będzie stanowił istotną rolę we współpracy transgranicznej. Ważne jest przy tym stworzenie i rozwój wspólnego regionu wypoczynkowego. Z całą konsekwencją należy nadal realizować to wyzwanie. Cele: • Rozwój wspólnej strategii marketingowej dla Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, która powinna również poprawić wizerunek regionu granicznego • Dostosowanie jakości oraz ilości infrastruktury turystycznej, jak i standardu obsługi we wszystkich trzech krajach • Stworzenie atrakcji turystycznych o zasięgu ponadregionalnym • Transgraniczne połączenie ofert turystycznych i ofert spędzania wolnego czasu w regionie • Rozbudowa i utrzymanie w należytym stanie wspólnej infrastruktury turystycznej, przede wszystkim w zakresie turystyki wodnej, pieszej i rowerowej • Pielęgnacja wspólnego regionalnego historycznego krajobrazu kulturowego • Rozwój wielojęzycznego systemu informacyjnego • Zwiększenie liczby turystycznych przejść granicznych • Stworzenie i rozbudowa trójnarodowych sieci turystycznych • Rozszerzenie działań na rzecz dłuższego przebywania turystów w regionie • Kwalifikacja istniejących ofert, wspólne planowanie ofert Seite 11 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

Strategie / Planung