Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.1.3 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) Powiaty Görlitz i Bautzen upatrują zasadniczego czynnika lokalizacyjnego dla skutecznego rozwoju Euroregionu w utworzeniu sprawnego transgranicznego krajobrazu edukacyjnego. Wspólna nauka dzieci, młodzieży i dorosłych ze wszystkich trzech sąsiadujących krajów na każdym etapie życia tworzy nie tylko bazę do likwidacji uprzedzeń, udanego współistnienia oraz wzmocnienia wspólnej euroregionalnej tożsamości ludzi. Kompetencje międzykulturowe oraz te dotyczące języków sąsiadów zyskują jednocześnie coraz większe znaczenie gospodarcze dla przedsiębiorstw oraz zawodowe dla mieszkańców na transgranicznym rynku pracy i rynku gospodarczym. Różne systemy edukacyjne, niewystarczające warunki ramowe dla wymiany personelu nauczającego oraz brakujące zabezpieczenia finansowe dla współpracy długoterminowej należą do szczególnych wyzwań w zakresie transgranicznego rozwoju edukacji. Cele: • Stworzenie ciągłej oferty nauki języków sąsiadów – niemieckiego, polskiego, czeskiego, jak i serbołużyckiego, rozpoczynającej się w przedszkolu i dostosowanej do wszystkich etapów edukacji • Wspieranie praktyk transgranicznych oraz wymiany uczniów, osób uczących się zawodu, studiujących oraz specjalistów • Rozwój jakościowy i profesjonalizacja transgranicznej współpracy w zakresie edukacji we wszystkich obszarach kształcenia • Odpowiadające zapotrzebowaniu dostosowanie ofert nauki zawodu i doskonalenia zawodowego do faktycznych wymagań i potrzeb transgranicznego rynku pracy i rynku gospodarczego • Opracowanie oraz implementacja wspólnych programów kształcenia w zakresie – uznanych we wszystkich trzech krajach – certyfikatów lub egzaminów końcowych • Rozbudowa trwałych struktur transgranicznego zarządzania w celu poprawy koordynacji projektów i tym samym lepszego wzajemnego dostosowania ofert kształcenia i dalszego rozwoju zgodnego z zapotrzebowaniem • Doskonalenie podstawowych i fachowych umiejętności pracowników organów administracji i mieszkańców w obszarach języków krajów sąsiednich oraz kompetencji międzykulturowej • Rozbudowa transgranicznych ofert szkół wyższych, jak i poprawa działań informacyjnopromocyjnych oraz wchodzenia na rynek Seite 12 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.1.4 Spotkania mieszkańców i instytucji Transgraniczne spotkania oraz współpraca mieszkańców są podstawowymi przesłankami stworzenia nowej kultury akceptacji oraz lepszego współistnienia. Obok tego konieczna jest znajomość języka sąsiadów, jak i zrozumienie form zachowania wynikających z obcej kultury (różnice mentalności) dla likwidacji istniejących uprzedzeń i obaw. Cele: • Wspieranie transgranicznych działań mieszkańców, stowarzyszeń, organów administracji, instytucji i placówek na wszystkich płaszczyznach życia społecznego • Wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych i dotyczących sztuki • Stworzenie warunków ramowych i perspektyw w celu przekazania mieszkańcom kompetencji socjalnych • Poprawa wzajemnego zrozumienia i stanu poinformowania ludności na temat krajów sąsiednich • Wspieranie i utrzymanie potencjałów transgranicznych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, wzmocnienie więzi oraz identyfikowania się ze wspólną przestrzenią życiową • Rozpowszechnianie wiedzy na temat warunków strukturalnych, gospodarczych, socjalnokulturalnych oraz historycznych w regionach transgranicznych • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz lokalnych podmiotów poprzez kooperację i wymianę we wszystkich obszarach życia społecznego • Udoskonalenie postępowania dotyczącego wspierania Funduszu Małych Projektów w celu zwiększenia ciągłości wspólnych projektów • Stworzenie symetrycznego zaopatrzenia w finanse i te same reguły wspierania po obu stronach granicy • Udostępnienie najwyższej jakości usług publicznych o szerokim zasięgu powierzchniowym Strona 13 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung