Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.3 Cele rozwoju priorytetu 3 3.3.1 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Sprawna gospodarka przyrodnicza, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zachowanie różnorodnego świata roślin i zwierząt, jak i osobliwość i piękno przyrody oraz krajobrazu są podstawowymi przesłankami jakości życia mieszkańców i jako „miękkie” czynniki lokalizacyjne, mają znaczenie dla gospodarczego – w szczególności turystycznego – rozwoju w regionie trzech krajów. W zakresie ochrony środowiska chodzi przede wszystkim o to, aby położone w Euroregionie obszary przyrodnicze były chronione i utrzymane jako potencjały „łagodnej” turystyki. Punkty odniesienia do jakości powietrza oraz wód są w znacznej mierze uregulowane poprzez wytyczne UE, a przez wspólnie wyznaczone cele tworzą się również wspólne założenia działań. Cele: • Poprawa uzgodnień odnośnie współpracy przy ochronie przyrody, pielęgnacji krajobrazu i turystyce • Poprawa stanu lasów • Wspólne wdrażanie standardów środowiskowych dla poprawy ich stanu • Zabezpieczenie i stabilizacja różnorodności biologicznej • Zabezpieczenie jakości środowiska (woda pitna, woda, krajobraz) • Odpowiedzialne obchodzenie się ze wspólnymi zasobami ekologicznymi • Śledzenie i realizacja wspólnych celów dotyczących klimatu i energii • Zgodne z zapotrzebowaniem i uzgodnione inwestycje w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej • Minimalizacja obciążenia gruntu • Budowa wspólnej bazy danych w celu prognozowania zagrożenia powodziowego • Polepszenie współpracy odnośnie całego obszaru dorzecza Nysy Strona 16 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.3.2 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Rozwój gospodarczy jest jednym z istotnych punktów dla kształtowania regionu. Jednakże wiążące warunki ramowe są prawie niemożliwe ze względu na europejską wolną konkurencję. Tutaj jako szanse rozwoju w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa mogą służyć jedynie poszczególne przedsiębiorstwa lub specyficzne dla danej branży sieci przedsiębiorstw, jak i skuteczne transgraniczne założenia kooperacyjne. Decydenci polityczni powinni bardziej angażować się w tym obszarze. Cele: • Poprawa negatywnie ocenionych czynników lokalizacji • Intensyfikacja istniejących już kooperacji oraz budowa nowych transgranicznych kooperacji, intensyfikacja wymiany informacji pomiędzy podmiotami instytucjonalnymi • Utrzymanie i tworzenie elastycznych i atrakcyjnych miejsc pracy • Utrzymanie i tworzenie miejsc pracy dla kobiet i starszych pracowników • Utrzymanie i tworzenie możliwości nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla młodzieży • Umocnienie transgranicznej mobilności na rynku pracy • Transgraniczne wzmocnienie i powiązanie placówek naukowych, instytucji badawczych i rozwojowych oraz gospodarki regionalnej • Ustanowienie, wspieranie i zakładanie transgranicznych sieci produkcyjnych i technologicznych przy włączeniu centrów technologii i inkubatorów przedsiębiorczości • Budowa transgranicznego marketingu regionalnego • Aktywne wspieranie przedsięwzięć inkubatorów przedsiębiorczości i osiedlania • Poprawa dostępności technologii informacyjnych i komunikacyjnych • Likwidacja przeszkód biurokratycznych przy działaniach inwestycyjnych • Wsparcie euroregionalnych obiegów gospodarczych • Wspieranie kluczowych branż oraz branż dynamicznie rozwijających się na bazie krajowych i regionalnych profili kompetencyjnych • Optymalizacja polityki wspierania, skutecznej pod względem przestrzennym • Stworzenie obszarów przemysłowych zdolnych do wprowadzenia na rynek Strona 17 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung