Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.3.3 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność Ze względu na graniczne położenie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa należy dalej wspierać wymiar międzynarodowy w nauce zawodu i doskonaleniu zawodowym, w szczególności rozwój i uznanie kompetencji w języku sąsiadów oraz międzykulturowość. Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz, Międzynarodowy Instytut Szkół Wyższych w Zittau oraz Państwowa Akademia Zawodowa w Bautzen wraz ze swoimi partnerskimi szkołami wyższymi i placówkami w Polsce i Czechach tworzą dzięki swoim ofertom warunki ramowe dla transgranicznej pracy naukowej względnie pracy badawczej oraz stanowią potencjał innowacyjny dla regionu. W wymiarze transgranicznym należy wspierać rozbudowę stosunków kooperacyjnych pomiędzy szkołami wyższymi i uniwersytetami. Należy dążyć przede wszystkim do wykorzystania rozbudowanej oferty studiów oraz do transgranicznej kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi. Wymiar międzynarodowy w obszarze nauki zawodu i doskonalenia zawodowego wspiera zrozumienie i zbliżenie się ludzi w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa oraz generuje wykwalifikowany personel dla transgranicznego, innowacyjnego obszaru gospodarczego. Cele: • poprawa uzgodnień w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje pomiędzy gospodarką i szkołami wyższymi • Intensyfikacja transferu technologii • Rozbudowa i zwiększone wykorzystanie struktury badawczej i rozwojowej (również wspieranie prywatnych / państwowych inicjatyw badawczych w obszarze granicznym, np. Instytut Fraunhofera - Fraunhofer Institut) • Wprowadzenie nowych technologii, stworzenie przestrzeni dla kreatywności i innowacyjności • Zabezpieczenie charakteru międzynarodowego krajobrazu szkół wyższych • Wzmocnienie kooperacji pomiędzy szkołami wyższymi i uniwersytetami we wszystkich trzech krajach (wymiana studencka) Strona 18 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3.3.4 Energia, ochrona klimatu W zakresie dalszego zmniejszenia gazów cieplarnianych, również w obszarze granicznym na znaczeniu zyskuje oszczędzanie energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Należy zabezpieczyć krajobrazy i części krajobrazów do i w ich funkcji ochronnej ze względu na różny potencjał obszarów przyrodniczych. Cele: • Transgraniczne wzmocnienie wszystkich działań na rzecz sposobów postępowania przyjaznych środowisku • Zmniejszenie emisji pyłów oraz substancji szkodliwych dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz budowie urządzeń filtrujących • Środki mające na celu minimalizację chronicznych szkód dotyczących flory i fauny w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa • Wykorzystanie terenów zalewowych przy uwzględnieniu zagrożenia powodziowego • Śledzenie i realizacja wspólnych celów dotyczących klimatu i energii • Wymiana doświadczeń w temacie ochrony klimatu i wydajności energetycznej Strona 19 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Strategie / Planung