kreisentwicklung
Aufrufe
vor 5 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 4. Cechy szczególne finansowania małych projektów Małe projekty w perspektywie finansowej 2007-2013 są przedsięwzięciem mającym na celu uzupełnienie działań w ramach programów operacyjnych współpracy transgranicznej z oraz pomiędzy Polską i Czechami, a poprzez to są znaczącym elementem współpracy regionalnej. W ramach małych projektów powinny być wspierane finansowo transgraniczne informacje, komunikacja i kooperacja pomiędzy obywatelami, stowarzyszeniami i urzędami, jak i mniejsze projekty edukacyjne, badania, analizy oraz obiekty infrastruktury, które nie stanowią żadnych inwestycji (np. tablice informacyjne, drogowskazy). Nowa struktura programowa dotycząca współpracy transgranicznej 2014-2020 nie przewiduje obecnie żadnego dofinansowania małych projektów w obecnej formie. Niemniej jednak na poziomie Komisji Europejskiej istnieje akceptacja przyszłego dofinansowania mniejszych projektów. Obecnie niejasna jest forma postępowania. Mając na względzie istniejące do tej pory projekty dotyczące wsparcia strukturalnego 2014-2020 możliwe są z dzisiejszej perspektywy różne modele: a) W ramach priorytetu 11 (artykuł 5 EFRE-VO w połączeniu z artykułem 6 ETZ-VO) „Poprawa wydajności instytucjonalnej i wspieranie efektywnej administracji publicznej“ może być wspierana współpraca pomiędzy mieszkańcami i instytucjami oraz współpraca w kwestiach prawnych i administracyjnych. To założenie odpowiada merytorycznie tylko częściowo dotychczasowemu Funduszowi Małych Projektów. Dlatego należy wyraźniej przedstawić wspieranie transgranicznych spotkań mieszkańców i stowarzyszeń. b) Małe projekty w formie małych inwestycji Celem wsparcia powinno być udzielanie przystępnych i nieskomplikowanych finansowań dla powiatów, gmin oraz instytucji w obszarze granicznym. Ograniczone inwestycje w infrastrukturę i urządzenia - które przyczyniają się do usuwania istniejących zaległości rozwojowych oraz tworzą bazę kooperacji – powinny być nadal możliwe (bez biurokracji). Dlatego musi zostać utworzone źródło finansowania, które umożliwi wnioskodawcom i administratorom wdrażanie mniejszych projektów bez „wypaczenia”. Należy sprawdzić, jak dalece istnieje ta możliwość zgodnie z art. 9 ETZ-VO w połączeniu z art. 28 Rozporządzenia Ogólnego. Alternatywnie należy rozważyć fundusze krajowe. W każdym razie wymagana jest koniecznie lokalna strategia rozwoju. Strona 22 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa c) Propozycje dotyczące techniki postępowania dla Funduszu Małych Projektów • Stworzenie możliwości dla wspierania projektów dwu- i trójnarodowych • Uproszczenie w przedstawianiu kosztów, o ile to możliwe stawki ryczałtowe • Uproszczenie procedury rozliczeniowej • Stworzenie możliwości dla dochodzenia świadczeń własnych jako wkładu własnego • Przyznanie zaliczek lub pożyczek z korzystnym oprocentowaniem dla wstępnego finansowania • Skrócenie okresów rozliczeniowych maksymalnie do sześciu miesięcy • Poprawa komunikacji i zarządzania projektowego w celu unikania podwójności (dublowania) Strona 23 z 25 Görlitz / Bautzen – Maj 2013

Erfolgreich kopiert!

Strategie / Planung