Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Załącznik 6.1.1

Załącznik 6.1.1 Spójność celów tematycznych współpracy transgranicznej z celami strategicznymi Powiatu Ziemskiego Görlitz (PZ GR) Dobrane Zapewnien do potrzeb ie dopasowa podstawo nie wych infrastrukt potrzeb ury Nowoczes na infrastrukt ura komunikac yjna Indywidual ne perspekty wy życia Finanse Porządek i bezpiecze ństwo Współprac a Zdrowy ekosystem oraz utrzymanie bioróżnoro dności Zaangażo wanie mieszkańc ów Identyfikac ja z przestrzen ią życiową Przekaz kulturowy Uczenie się przez całe życie Jednolite promowani e gospodark i Powiązani e szkołagospodark a Zabezpiec zenie miejsc pracy Wspólna promocja turystyki Innowacyj ny region energetyc zny PZ GR Socjalne kompetenc je Integracja oraz kultura gościnnoś ci Uwagi/uzasadnienia Pochodna ocena dla macierzy oceny priorytetów współpracy transgranicznej Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 3 Pełna zgodność, cel strategiczny powiatu uiemskiego oraz cel tematyczny współpracy transgranicznej, SWOT analiza słabych i mocnych punktów, bariery językowe 5 Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna itp.) oraz prewencja (ochrona przeciwpowodziowa) 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pełna zgodność, cel priorytetowy - poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród ludności, również warunek dla współpracy, jak również dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw (strategia innowacyjności Wolnego Kraju Związkowego Saksonii) 5 Zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, służba zdrowia, służba weterynaryjna, integracja społeczna oraz infrastruktura/ zwalczanie ubóstwa) 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pełna zgodność, również coraz bardziej istotna dla przyszłości, przykładowo obszar ratownictwa medycznego, służby zdrowia (usługi opieki) oraz handel detaliczny 5 Turystyka 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 Zgodność, na podstawie różnic standardów na pierwszym planie są działania transgraniczne, nie tylko promocja ale również dostosowanie infrastruktury, konieczne oznakowanie 5 Komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna, infrastruktura) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zgodność, z tym że rozbudowa sieci infrastruktury nie jest jedynym zadaniem lub nie może być sterowana przez powiaty; ZVON (Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska), RPV (Regionalny Związek Planowania), SPNV (kolej regionalna), państwo, kraj związkowy są tak samo ważne 4 People-to-people (spotkania przykładowo w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca partnerska) 16 0 0 0 0 0 0 5 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Zgodność, punktowe, rzadko długoterminowe, działające w sposób zrównoważony projekty, konieczne dla lepszego poznania oraz perspektywiczna budowa relacji zaufania oraz współpracy, opieranie się na kulturze 4 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży handlowej/promocja gospodarki (wspólne uzgodnienia), rynek pracy 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 Zgodność, trudny temat, myślnie w kategoriach konkurencji problematyczne dla wspierania na podstawie ryzyka nierówności konkurencji, podstawy stworzone przez UE (swoboda podejmowania pracy) 3 Energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem emisji CO2) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Zgodność, powiat ziemski eea, również temat transgraniczny, również punkt ciężkości UE (wymagania) 3 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pełna zgodność, nie wszystko jednak może być sterowane przez powiat ziemski 3 Kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Zgodność, punktowe, rzadko długoterminowe, działające w sposób zrównoważony projekty, konieczne dla lepszego zrozumienia uwarunkowań kulturowych i historycznych 4 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zgodność, trudna do sterowania przez powiat ziemski, ale konieczna dla współpracy oraz rozwoju transgranicznego 2 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 Zgodnośc, brak konkretnego celu strategicznego, raczej chodzi o bezpieczeństwo/stabilizację niż innowacyjność, do tej pory pojedyncze inicjatywy 3 Technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki Internet) 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pełna zgodność z tym, że współpraca transgraniczna nie ma priorytetu ze względu na różne uwarunkowania oraz różne standardy rozwoju; transgranicznie trudna do realizacji, możliwa praca koncepcyjna realizowana przez powiat ziemski 2 Wyjaśnienie oceny 0-5 5 10 7 4 0 5 10 7 4 4 8 5 5 10 4 5 7 0 4 0 bez znaczenia/brak spójności 1 minimalna spójność 2 niska spójność częściowo 3 istniejąca spójność 4 silna spójność 5 pełna spójność

Strategie / Planung