kreisentwicklung
Aufrufe
vor 5 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Załącznik 6.1.2

Załącznik 6.1.2 Spójność celów tematycznych współpracy transgranicznej z celami strategicznymi Powiatu Ziemskiego Bautzen (LK BZ) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorst w Przesłanki dla nowych zasiedleń Zwiększenie gospodarcz ej siły innowacyjnej oraz transfer know-how Zwiększenie regionalnego udziału odnawialnyc h źródeł energii Turystyka jako czynnik gospodarc zy Sprawnie funkcjonuj ąca infrastrukt ura ruchu drogowego Miejsce edukacji z przyszłości ą Pełnowartośc iowa edukacja dla osób wszystkich kategorii wiekowych Identyfikacja i przywiązanie do ojczyzny Infrastruktur a komunalna Równowartoś ciowe warunki życiowe Wydajne oferty dotyczące infrastruktury, zaopatrzenia i opieki Różnorodne oferty kulturalne Sprawna opieka medyczna Lokalna komunikac ja publiczna odpowiada jąca potrzebom Ilość wody pokrywają ca zapotrzebo wanie Ustalanie i wdrażanie celów ochrony klimatu Oszczędne korzystanie z powierzchni dla wydobycia surowców Poprawa stanu przyrody Pochodna ocena dla macierzy oceny priorytetów współpracy transgranicznej Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) 9 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna itp.) oraz prewencja (ochrona przeciwpowodziowa) Zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, służba zdrowia, służba weterynaryjna, integracja społeczna oraz infrastruktura/ zwalczanie ubóstwa) Turystyka Komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna, infrastruktura) People-to-people (spotkania, przykładowo w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca partnerska) Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży handlowej/promocja gospodarki (wspólne uzgodnienia), rynek pracy Energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem emisji CO2) Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 17 4 4 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki Internet) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Wyjaśnienie oceny 0-5 4 7 8 4 9 6 8 5 5 0 0 5 3 5 9 2 0 4 10 0 bez znaczenia/brak spójności 1 minimalna spójność 2 niska spójność częściowo 3 istniejąca spójność 4 silna spójność 5 pełna spójność

Erfolgreich kopiert!

Strategie / Planung