Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. Wprowadzenie Obszary graniczne, takie jak Euroregion Neisse-Nisa-Nysa podlegają ze względu na swoje peryferyjne położenie specyficznym uwarunkowaniom rozwojowym. Z uwarunkowań tych wynika konieczność wspólnego transgranicznego rozwiązywania problemów oraz zadań przyszłościowych. Powiaty Görlitz i Bautzen, obejmujące przestrzennie obszar niemieckiej strony Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa posiadają transgraniczne szanse rozwojowe, wymagające wzmocnionego wykorzystania. Od założenia Euroregionu w roku 1991 osiągnięte zostały m.in. następujące wyniki: • daleko idące wyeliminowanie dramatycznych szkód środowiskowych w odniesieniu do powietrza oraz powierzchniowych wód płynących, • budowa, względnie ponowne otwarcie transgranicznych szlaków komunikacyjnych, utworzenie pierwszych transgranicznych publicznych przedsiębiorstw komunikacyjnych • istotne wyeliminowanie obciążeń historycznych. Pomimo tego, że Euroregion ma za sobą ponad dwudziestoletni okres udanej współpracy, to pomiędzy partnerami niemieckimi, czeskimi i polskimi istnieje w dalszym ciągu szereg problemów do rozwiązania. Do problemów tych zalicza się w szczególności: • zróżnicowane kompetencje podmiotów administracyjnych, • brak umiejętności językowych, • zróżnicowane standardy jakości oraz podejścia mentalne, • historycznie uwarunkowane wzajemne uprzedzenia, • częściowo brakująca ciągłość, komunikacja oraz koordynacja w zakresie współpracy, • ograniczone zasoby dla realizacji projektów przy jednocześnie restrykcyjnych wymaganiach programów pomocowych, • regionalny brak równowagi oraz różne interesy. W przeciwieństwie do powyższych istnieje: • gotowość do współpracy, • wspólna chęć działań na rzecz rozwoju Euroregionu oraz • identyfikacja podmiotów z Euroregionem. W Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa istnieją już liczne inicjatywy transgraniczne, które skutecznie realizują działania na rzecz wspólnego rozwoju regionalnego. Inicjatywy te należy włączać do Strona 4 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa procesu ponadbranżowego rozwoju strategicznego, po to, aby w przyszłości lepiej koordynować i kształtować współpracę. W przyszłym okresie chodziło będzie głównie o to, aby transgraniczne projekty na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, turystycznego, społecznego i ekologicznego całego Euroregionu w większym stopniu dostosować do strategii rozwoju Euroregionu, jak i rozbudować, przebudować i stworzyć trwałe i stabilne politycznie (ale niezależne) struktury w celu ciągłego uzgadniania i podejmowania decyzji. Wypracowanie wspólnej, obejmującej trzy kraje strategii rozwoju dla Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa powinno przyczynić się ponadto do wypracowania form wpływu na programy operacyjne Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, na wypracowanie interesów Powiatów Görlitz i Bautzen w czasie procesu kształtowania programów oraz na wyrażenie woli współtworzenia i współdecydowania powiatów również w ramach przyszłych gremiów decyzyjnych oraz komisji monitorujących. Koncepcja ta powinna ponadto przyczynić się do podniesienia jakości warunków życia w regionie granicznym oraz do dalszego wzmocnienia konkurencyjności. Poprzez uzgodnienie wspólnych tematów, priorytetów i działań, jak również poprzez wdrożenie wspólnych projektów umożliwiona będzie mobilizacja i wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwojowych regionu w układzie transgranicznym. 1.1 Sytuacja wyjściowa W październiku 2011 Komisja Europejska przedłożyła swoje propozycje dotyczące przyszłego rozporządzenia o funduszach strukturalnych UE, w tym również dotyczące rozporządzenia o europejskiej współpracy terytorialnej (ETZ-VO), które to propozycje są obecnie publicznie dyskutowane. Instrumenty pomocy polityki spójności i rozwoju strukturalnego Unii Europejskiej, w szczególności w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, służą do wdrażania projektów transgranicznych mających na celu zniwelowanie uwarunkowań wynikających z niekorzystnego położenia oraz problemów strukturalnych. Dla kolejnego okresu finansowania zaproponowane zostały następujące cele tematyczne: Strona 5 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Strategie / Planung