kreisentwicklung
Aufrufe
vor 5 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, 2. Poprawa dostępności, jak również wykorzystania i jakości technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, 3. Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Promowanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO 2 we wszystkich gałęziach gospodarki, 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, jak również prewencji ryzyka oraz zarządzania ryzykiem, 6. Ochrona środowiska oraz promowanie skutecznego wykorzystania zasobów, 7. Promowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze komunikacji oraz wyeliminowanie wąskich gardeł w ważnych obszarach infrastruktury sieciowej, 8. Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej, 9. Promowanie społecznego włączania (integracji) oraz zwalczanie ubóstwa, 10. Inwestycje w obszarze edukacji, kompetencji, uczenia się przez całe życie, 11. Poprawa możliwości instytucjonalnych oraz promowanie skutecznych form administracji publicznej. Ponadto zaproponowane nowe warunki finansowania przewidują, że w ramach współpracy transgranicznej będą wspierane finansowo tylko projekty z czeskimi, względnie polskimi partnerami, pod warunkiem - wspólnego planowania, - wspólnej realizacji, - wspólnego finansowania oraz - każdy z partnerów udostępni swój personel. Dotychczas wystarczało spełnienie dwóch z czterech kryteriów. 1.2 Metodyka opracowania głównych kierunków działań Powiaty Görlitz i Bautzen opracowują we wspólnej Grupie Roboczej koordynowanej przez Wydział Rozwoju Powiatu Görlitz główne kierunki działań dla niemieckiej części Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa. (por. Rys. 1). Współpraca realizowana jest przy udziale Regionalnego Związku Planistycznego Górne Łużyce - Dolny Śląsk oraz Euroregionu Neisse e. V.; ponadto w opracowanie dokumentu włączeni zostali eksperci. Przy pomocy macierzy oceny wypracowane zostały priorytetowe cele wspólnego rozwoju. Celom tym powinny zostać przyporządkowane główne obszary działań oraz - w idealnym przypadku - konkretne przedsięwzięcia. Strona 6 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Opracowany przy tym dokument stanowi podstawę do uzgodnień z czeskimi i polskimi partnerami mających na celu opracowanie wspólnej koncepcji (strategii dla Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa), a perspektywicznie również dla pracy struktur Euroregionu (Grupy EUREX). Metoda Wywiady Badania dostępnej literatury, kwerenda materiałów internetowych, analiza SWOT (słabych i mocnych punktów) Narady Grup Roboczych Macierz oceny Przeredagowana analiza SWOT Ankietowanie ekspertów Harmonizacja niemieckich głównych kierunków działania z czeskimi i polskimi dokumentami strategicznymi Wynik Definicja głównych kierunków działań Optymalizacja głównych kierunków działań Określenie priorytetów głównych Sformułowanie celów rozwojowych Wskazówki oraz uzupełnienia do głównych kierunków działań Strategia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Rysunek 1: Prezentacja metodyki Strona 7 z 25 Görlitz / Bautzen – maj/czerwiec 2013

Erfolgreich kopiert!

Strategie / Planung