Aufrufe
vor 4 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (PL)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Strategii
 • Rozwoju
 • Rzecz
 • Dziedzina
 • Kierunki
 • Ochrona
 • Nysa
 • Transgranicznej
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Główne kierunki

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa 2. Ocena priorytetów transgranicznych Tematy Określenie priorytetu Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna oraz infrastruktura / zwalczanie ubóstwa) 1 Turystyka 1 Uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja) 1 Spotkania mieszkańców i instytucji (w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca partnerska) 1 Komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna ) 2 Kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty) 2 Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 3 Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży handlowej/promocja gospodarki (wspólne uzgodnienia), rynek pracy 3 Nauka, badania i rozwój, innowacyjność 3 Energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem emisji CO 2) 3 Ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne 4 Technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki Internet) 4 Wyjaśnienie skali priorytetów 1-5 1 Bardzo wysoki priorytet 2 Wysoki priorytet 3 Średni priorytet 4 Niski priorytet 5 Bardzo niski priorytet Strona 8 z 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

Główne kierunki działań Powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz strategii Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa 3. Transgraniczne cele rozwoju 3.1 Cele rozwoju priorytetu 1 3.1.1 Bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna oraz infrastruktura / zwalczanie ubóstwa) Obszarom tematycznym: bezpieczeństwo oraz zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych nadany został bardzo wysoki priorytet. Istniejąca współpraca, w szczególności w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo wymaga dalszego pogłębiania oraz dostosowania do zmieniających się warunków ramowych. Znaczące wyzwania powstają w związku z różnymi zakresami odpowiedzialności i standardami, jak również wynikają z brakujących uregulowań dotyczących kosztów finansowych względnie rekompensat, jak również wynikają z dodatkowego ryzyka rezygnacji z kontroli granicznych oraz związanego z tym braku personelu. Coraz większego znaczenia nabiera współpraca w obszarze podstawowego zaopatrzenia, ratownictwa, służby zdrowia oraz zaopatrzenia i utylizacji nie tylko w aspekcie obszaru granicznego, ale również w aspekcie obszarów wiejskich oraz ich rozwoju demograficznego. Cele: • Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w obszarze zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych (system wczesnego ostrzegania, kanały sygnalizacji, wyeliminowanie barier językowych) • Stworzenie efektywnych transgranicznych porozumień kooperacyjnych oraz uregulowań • Poprawa działań na rzecz prewencji i szybkiego działania (np. służby weterynaryjne, ochrona przed klęskami żywiołowymi) • Poprawa polityki informacyjnej dla mieszkańców obszaru granicznego (informacje dotyczące zmian prawnych, uregulowań prawnych i obowiązków w krajach sąsiedzkich, przykładowo w obszarze komunikacji, służb weterynaryjnych) • Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze granicznym oraz poprawa regionalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w aspekcie technicznym i operacyjnym • Zwalczanie ubóstwa oraz wykluczenia mniejszości społecznych Seite 9 von 25 Görlitz / Bautzen – Mai 2013

Strategie / Planung