Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

5 b c d e f Prioritní

5 b c d e f Prioritní oblasti, tematické oblasti a rozvojová opatření V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé prioritní oblasti. V rámci každé prioritní oblasti jsou popsány tematické oblasti. Každá tematická oblast obsahuje též stručný popis vývoje spolupráce v dané oblasti a stanovuje specifické cíle – tj. čeho by mělo být v dané tematické oblasti do roku 2020 dosaženo. Všechny prioritní oblasti jsou stejně důležité. K dosažení cílů jsou navržena jednotlivá rozvojová opatření s uvedením, k naplnění jakých cílů dané opatření přispívá, zdůvodněním opatření a výčtem vhodných aktivit. a Doprava a.1 Silniční doprava Opatření a.1.1 Společné plánování a rozvoj silniční sítě, spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu Opatření a.1.2 Investice do nových a zlepšení stavu stávajících přeshraničních silničních spojení a.2 Železniční doprava a veřejná hromadná doprava Opatření a.2.1 Investice do nových a modernizace stávajících přeshraničních železničních spojení a veřejné hromadné dopravy Opatření a.2.2 Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek a jejich účinná propagace Opatření a.2.3 Zjednodušení podmínek pro schválení železničních vozidel pro přeshraniční provoz Hospodářství a cestovní ruch b.1 Hospodářství Opatření b.1.1 Podpora inovací Opatření b.1.2 Podpora hospodářské spolupráce a prezentace společného hospodářského prostoru b.2 Cestovní ruch Opatření b.2.1 Koordinace rozvoje cestovního ruchu Opatření b.2.2 Investice do infrastruktury a služeb cestovního ruchu Opatření b.2.3 Vytváření a propagace přeshraničních nabídek a produktů cestovního ruchu Ochrana životního prostředí a klimatu, energetika c.1 Ochrana životního prostředí a klimatu Opatření c.1.1 Spolupráce v ochraně životního prostředí a klimatu Opatření c.1.2 Udržitelné využívání zdrojů Opatření c.1.3 Spolupráce při přírodních katastrofách a jejich prevenci c.2 Energetika Opatření c.2.1 Transfer zkušeností v oblasti energetiky a společné pilotní projekty řízení rizik d.1 Krizové řízení Opatření d.1.1 Legislativa a regionální smlouvy pro krizové řízení Opatření d.1.2 Vytvoření účinného systému krizového řízení d.2 Záchranné služby a veřejné zdraví Opatření d.2.1 Legislativa a regionální smlouvy pro spolupráci zdravotnických záchranných služeb Opatření d.2.2 Spolupráce zdravotnických záchranných služeb Opatření d.2.3 Výměna informací v oblasti veřejného zdraví d.3 Veřejná bezpečnost Opatření d.3.1 Posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti Kultura, vzdělávání a věda e.1 Kultura Opatření E.1.1 Zachování a ochrana kulturního dědictví Opatření E.1.2 Spolupráce knihoven e.2 Vzdělávání a věda Opatření E.2.1 Rozvoj spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání Opatření E.2.2 Rozvoj jazykových kompetencí Opatření E.2.3 Spolupráce oblasti poznávání a zprostředkovávání společné historie Podpora přeshraniční spolupráce f.1 Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce Opatření F.1.1 Vytváření a posilování přeshraničních vazeb Opatření F.1.2 Podpora projektů f.2 Statistika Opatření F.2.1 Spolupráce statistických služeb 12 strategie ern 2014–2020 13

Strategie / Planung