Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

a prioritní oblast

a prioritní oblast doprava Silniční doprava a.1 temat ick á oblast Doprava Charakteristika oblasti Existence kvalitních dopravních propojení je základním předpokladem přeshraničního rozvoje hospodářské a sociální spolupráce. Vstupem do schengenského prostoru byly vytvořeny dobré rámcové podmínky pro rozvoj přeshraničního spojení. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se nachází na průsečíku důležitých dopravních os. Hustota dopravní sítě je ve všech třech zemích rozdílná. Mimo toho zde existují kvalitativní rozdíly. V české a polské části stále existuje potřeba dalších investic. Vývoj spolupráce Na začátku 90. let stály v popředí zájmu obnova historických a vytváření nových přeshraničních spojení (hraničních přechodů). Podařilo se přispět k rozvoji dopravní sítě v této bývalé periferní oblasti díky realizaci mnoha investičních záměrů. I přes existenci schengenského prostoru nadále existují administrativní hranice a je potřeba i nadále spolupracovat. Specifické cíle 1. Pokračování ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic 2. Zlepšení stavu a zajištění údržby silniční sítě v příhraničí 3. Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Opatření a.1.1 Společné plánování a rozvoj silniční sítě, spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu ↓ Opatření a.1.2 Investice do nových a zlepšení stavu stávajících přeshraničních silničních spojení ↓ Vazba na specifický cíl Pokračování ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic, Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Zdůvodnění Pro rozvoj dopravy v Euroregionu je důležitou podmínkou přeshraniční koordinace. Koordinována rovněž musí být i spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu především s ohledem na různá národní pravidla silničního provozu a jazykovou bariéru (výměna informací). Vazba na specifický cíl Zlepšení stavu a zajištění údržby silniční sítě v příhraničí, Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Zdůvodnění Kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj území Euroregionu. Kvalitní přeshraniční spojení umožňují integraci území. Nadále přetrvává potřeba velkých investic do zkvalitnění dopravní sítě (především mostů a některých silnic). Kvalitnější komunikace přispějí i ke zvýšení bezpečnosti. Vhodné aktivity Aktualizace koncepce rozvoje dopravy v Euroregionu / Společné plánování a koordinace investic / Koordinace oprav komunikací / Koordinace protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod na silniční infrastruktuře / Výměna informací v oblasti silniční dopravy / Iniciace a realizace projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (vícejazyčné informace, značení, bezpečnostní opatření na přeshraničních tazích) Vhodné aktivity Investice do infrastruktury pro přeshraniční spojení / Investice do napojení všech částí Euroregionu na přeshraniční dopravní tahy a na transevropskou síť 14 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 15