Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

a prioritní oblast

a prioritní oblast doprava Železniční doprava a.2 a veřejná hromadná doprava temat ick á oblast Charakteristika oblasti I v dnešní době zůstává na území Euroregionu železniční doprava konkurenceschopnou. Rozvoj železniční dopravy je velmi důležitý pro hospodářský rozvoj regionu i pro rozvoj cestovního ruchu. Rovněž důležitý pro zlepšení stavu životního prostředí. Opatření a.2.1 Investice do nových a modernizace stávajících přeshraničních železničních spojení a veřejné hromadné dopravy ↓ Vazba na specifický cíl Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení / Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz Zdůvodnění V Euroregionu existuje velmi hustá železniční síť, do které se ovšem v druhé polovině min. století nedostatečně investovalo. Proto je zapotřebí modernizovat stávající propojení (např. elektrifikace) a iniciovat nová přeshraniční propojení a dostatek spojů. Vhodné aktivity Společná koordinace a plánování investic / Investice do infrastruktury pro přeshraniční spojení / Iniciace a zlepšení přeshraničních spojů, vč. návaznosti dále do regionů / Rozvoj integrované přeshraniční veřejné dopravy odpovídající potřebě / Podpora využívání železnice pro nákladní dopravu Vývoj spolupráce Díky spolupráci se podařilo obnovit např. historické spojení Harrachov – Sklarska Poreba. Podařilo se rovněž díky dlouholeté spolupráci zainteresovaných subjektů uvést v život společnou euroregionální jízdenku (spolupráce v oblasti veřejné dopravy). Opatření a.2.2 Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek a jejich účinná propagace ↓ Vazba na specifický cíl Vytváření atraktivní společné dopravní nabídky pro obyvatele a turisty Zdůvodnění I přes nedostatek investic zůstává veřejná železniční doprava konkurenceschopnou. Díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů se podařilo na území Euroregionu vytvořit společnou euroregionální jízdenku. Tato dopravní nabídka by mohla být ještě lépe využita díky propojení s nabídkami v oblasti cestovního ruchu. K tomu jsou zapotřebí fungující komunikační systémy. Vhodné aktivity Další rozvoj společné jízdenky / Koordinace jízdních řádů / Zdokonalení informačního systému o jízdních řádech a turistických atraktivitách / Informační aktivity a kampaně (interaktivní aplikace pro chytré telefony a tablety, letáky, spoty v médiích) / Propojení dopravních nabídek a turistických zajímavostí Specifické cíle 1. Vytváření atraktivní společné dopravní nabídky pro obyvatele a turisty 2. Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení 3. Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy díky modernizaci infrastruktury a nasazení modernějších vozidel 4. Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz Opatření a.2.3 Zjednodušení podmínek pro schválení železničních vozidel pro přeshraniční provoz ↓ Vazba na specifický cíl Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy díky modernizaci infrastruktury a nasazení modernějších vozidel / Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz. Zdůvodnění Rozvoji přeshraniční železniční dopravy brání komplikace při schvalování vozidel pro přeshraniční provoz. Platí obecná mezinárodní a evropská legislativa, která nepostihuje místní provozní specifika (provoz na území tří států, velký sklon tratí). Pro některá zamýšlená spojení neexistují žádná schválená vozidla (např. přímé spojení Liberec – Zgorzelec – Görlitz, Liberec – Szklarska Poreba, Praha – Jelenia Góra). Je nezbytné zjednodušit požadavky národních a evropských norem pro provoz vozidel v ERN. Je třeba zajistit prostředky pro vybavení a náročný proces schválení vozidel pro mezinárodní provoz. Vhodné aktivity Prosazení zjednodušení a výjimek pro schválení vozidel na konkrétním úseku / Úpravy, vybavení a schvalování infrastruktury pro provoz dalších typů vozidel Hospodářství a cestovní ruch b 16 strategie ern 2014–2020 17

Strategie / Planung