Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

prioritní oblast

prioritní oblast hospodářství a cestovní ruch b prioritní oblast hospodářství a cestovní ruch Hospodářství temat ick á oblast b.1 b.2 Cestovní ruch temat ick á oblast Charakteristika oblasti Hospodářský rozvoj hraje klíčovou roli v utváření regionu. V minulosti se region rozvíjel jako tradičně průmyslový. Důležitou roli v současné době hrají malé a střední podniky, proto je důležitá jejich podpora – především v jejich zaměření na inovace a perspektivní odvětví. Významným hospodářským faktorem v celém Euroregionu je cestovní ruch, kterému se věnuje samostatná tematická oblast b.2. Vývoj spolupráce Spolupráce byla od počátku založena na spolupráci hospodářských komor a vytváření podmínek pro navazování spolupráce podniků – především díky provozu kontaktních center pro spolupráci. Od roku 2003 se těžištěm spolupráce stala Cena inovace ERN. Specifické cíle 1. Zintenzivnění stávajících kooperací a výměny informací mezi podniky a mezi podniky a školami 2. Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj hospodářské spolupráce 3. Prezentace přeshraničního území jako atraktivního hospodářského prostoru 4. Systematická podpora inovací a vytvoření přeshraničního regionálního inovačního systému Charakteristika oblasti Cestovní ruch hraje klíčovou roli v hospodářském rozvoji Euroregionu a stále existuje potenciál pro jeho rozvoj. Všechny strany patří v rámci svých zemí k turisticky nejatraktivnějším regionům, a to především díky přírodnímu bohatství. Do regionu lákají návštěvníky především hory. Region ale nabízí mimo jiné i zajímavé skalní útvary, skalní města, jeskyně i vodní plochy. Je zde rovněž soustředěno velké historicko-kulturní bohatství: velké množství hradů a zámků, sakrálních i industriálních památek a v neposlední řadě také oblast podstávkových domů. Kromě toho se v regionu nabízí také mnoho rekreačních zařízení a aktivit, které lze navštěvovat, resp. provozovat celoročně a nezávisle na počasí. Vývoj spolupráce Na začátku spolupráce se pozornost soustředila na výměnu informací o strukturách podpory cestovního ruchu a o turistické nabídce sousedních zemí. Byly vydávány společné vícejazyčné informační materiály. Probíhají společné prezentace na veletrzích cestovního ruchu. V roce 1999 byla připravena Koncepce cestovního ruchu v ERN. Vznikly euroregionální trasy pro cyklisty i pěší (hlavním tématem je cyklotrasa Odra- Nisa). V posledních letech vznikají např. projekty Severní Hřebenovka či Via Sacra. V současné době je předmětem zájmu zvyšování kvality. Specifické cíle 1. Zefektivnění koncepční spolupráce a koordinace rozvoje cestovního ruchu 2. Zlepšení infrastruktury a služeb navázaných na klíčové přeshraniční produkty/projekty 3. Zvýšení atraktivity nabídek a produktů cestovního ruchu v ERN a jejich efektivní propagace Opatření b.1.1 Podpora inovací ↓ Vazba na specifický cíl Systematická podpora inovací a vytvoření přeshraničního regionálního inovačního systému Zdůvodnění Na všech stranách ERN existují regionální inovační strategie mající za cíl vytvořit regionální inovační systém. Právě v propojení inovačních strategií přes hranice spočívá největší příležitost pro růst hospodářství založeného na znalostech. Předpokladem rozvoje inovací jsou dostupné služby a potřebná infrastruktura. Vhodné aktivity Spolupráce důležitých aktérů inovačního systému (veřejné správy, poskytovatelů služeb, škol, výzkumných institucí, podniků) / Výměna zkušeností / Podpora vytváření kvalifikační nabídky odpovídající potřebám hospodářské sféry / Rozvoj a intenzivnější využívání struktur pro výzkum a vývoj (vč. podpory soukromých/státních výzkumných iniciativ v příhraničí) / Zajištění internacionality vysokého školství / Prohloubení kooperací mezi vysokými školami/univerzitami a také mezi vysokými školami a podniky ve všech třech zemích (výměny studentů, praxe) / Spolupráce v rámci inovačních strategií, společná opatření Opatření b.1.2 Podpora hospodářské spolupráce a prezentace společného hospodářského prostoru ↓ Vazba na specifický cíl Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj hospodářské spolupráce / Společná prezentace přeshraničního území jako atraktivního hospodářského prostoru Zdůvodnění Přeshraniční hospodářský prostor nabízí výhody pro investory, které je třeba prezentovat jak regionálně, tak i nadregionálně. Je třeba formulovat a prezentovat výhody této lokality. Snahy všech aktérů musí být nasměrovány na vytváření vhodných podmínek pro spolupráci. Vhodné aktivity Podpora prezentace regionálních produktů / Informace pro podnikatele o sousedních trzích a podmínkách podnikání / Spolupráce vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí s podniky / Společná prezentace regionu / Vytváření přeshraničních klastrů / Spolupráce EURES poradců a partnerů na trhu práce / Posílení mobility na trhu práce / Odbourávání byrokratických překážek / Podpora euroregionálních hospodářských koloběhů / Optimalizace územního plánování a využívání dotačních nástrojů Opatření b.2.1 Koordinace rozvoje cestovního ruchu ↓ Vazba na specifický cíl Zefektivnění koncepční spolupráce a koordinace rozvoje cestovního ruchu Zdůvodnění V jednotlivých zemích existují rozdílné představy o rozvoji cestovního ruchu. Je proto důležité zlepšit koordinaci a spolupráci již stávajících destinačních managementů. Na polské straně ERN v podstatě chybí fungující destinační management. Existuje potenciál pro zvýšení vzájemné informovanosti o nabídkách v cestovním ruchu přes hranice. K tomu mohou být využity nové trendy, např. mobilní aplikace, geocaching. Vhodné aktivity Aktualizace koncepce rozvoje cestovního ruchu / Vytváření a rozvoj vhodných kooperačních struktur / Spolupráce v oblasti marketingu – image Euroregionu / Rozvoj spolupráce destinačních managementů Opatření b.2.2 Investice do infrastruktury a služeb cestovního ruchu ↓ Vazba na specifický cíl Zlepšení infrastruktury a služeb navázaných na klíčové přeshraniční produkty/projekty Zdůvodnění Největší slabinou oblasti cestovního ruchu je především nedostatečná kvalita cestovního ruchu, což může mít za následek odliv návštěvníků. Některé oblasti nedisponují dostatečně vyvinutou infrastrukturou cestovního ruchu. Vhodné aktivity Investice do infrastruktury a služeb přeshraničního významu / Zlepšování kvality turistické infrastruktury a služeb cestovního ruchu přeshraničního významu / Spolupráce v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky a vodní turistiky / Aktivity k většímu využití turistického potenciálu technických (průmyslových) památek / Iniciace kontrol kvality služeb Opatření b.2.3 Vytváření a propagace přeshraničních nabídek a produktů cestovního ruchu ↓ Vazba na specifický cíl Zvýšení atraktivity nabídek a produktů cestovního ruchu v ERN a jejich efektivní propagace Zdůvodnění V území stále ještě není dostatek kvalitních produktů cestovního ruchu. Velkou překážkou rozvoje spolupráce v cestovním ruchu je jazyková bariéra a z ní vyplývající nedostatečná propagace produktů v jednotlivých jazycích. Prázdninový region je třeba dále koncipovat a rozvíjet a vytvářet a propagovat nové turistické produkty. Vhodné aktivity Vytváření společných nabídek a produktů / Prezentace turistických nabídek a produktů / Vícejazyčné informace pro turisty / Spolupráce v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky (přeshraniční trasování) a propojení stezek / Využití moderních komunikačních prostředků / Propojení společné jízdenky s internetovými turistickými a rezervačními systémy / Aktivity k zachovávání kultury krajiny 18 strategie ern 2014–2020 19

Strategie / Planung