Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

c prioritní oblast

c prioritní oblast ochrana životního prostředí a klimatu, energetika Energetika c.2 temat ick á oblast Charakteristika oblasti Pro další snižování skleníkových plynů získávají na významu úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Efektivní využívání energií je díky evropským klimatickým cílům, rostoucím cenám energií a ubývajícím přírodním zdrojům stále důležitějším tématem. Národní koncepce a záměry mají díky geografické blízkosti společné styčné plochy. Vzájemně se odlišují, mohou však mít dopady na sousední země. Prostorová blízkost aktérů je však také dobrým předpokladem pro budoucí trvalou spolupráci a společná řešení. Vývoj spolupráce Spolupráce v oblasti energií se začala rozvíjet teprve v posledních letech a je teprve na počátku. Na území ERN působí několik energetických agentur, které mají zájem o spolupráci a které realizovaly společně již několik projektů. Specifické cíle Vytvoření prostředí, které podporuje spolupráci v efektivním využívání energie, energetických úsporách, ve využívání obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií dŘízení rizik Opatření c.2.1 Transfer zkušeností v oblasti energetiky a společné pilotní projekty ↓ Vazba na specifický cíl Vytvoření prostředí, které podporuje spolupráci v efektivním využívání energie, energetických úsporách, ve využívání obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií Zdůvodnění V Euroregionu byla zahájena spolupráce mezi institucemi a agenturami v oblasti energií. Tuto spolupráci je potřeba zintenzivnit (vč. zapojení nových partnerů). Vhodné aktivity Vytváření sítí spolupracujících subjektů a institucí v oblasti energetiky / Výměna informací a zkušeností / Spolupráce při aplikaci evropské legislativy / Pilotní projekty, testování nových metod / Spolupráce při snižování emisí CO2 22 strategie ern 2014–2020 23

Strategie / Planung