Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

d prioritní oblast

d prioritní oblast řízení rizik Veřejná bezpečnost d.3 temat ick á oblast Charakteristika oblasti Se vstupem České republiky a Polska do schengenského prostoru a s tím souvisejícím zrušením stálých hraničních kontrol vznikla větší potřeba policejní i soudní spolupráce. Oblast veřejné bezpečnosti se stala předmětem veřejného zájmu. Specifickou oblastí jsou civilizační rizika – především kriminalita. Rozdílné životní úrovně představují rizikový faktor ke zvýšení přeshraniční kriminality. Opatření D.3.1 Posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti ↓ Vazba na specifický cíl Zajištění veřejné bezpečnosti / Snížení kriminality v příhraničí Vývoj spolupráce: Spolupráce v této oblasti se rozvíjela od roku 1991 v rámci euroregionální pracovní skupiny, později přímo na úrovni policejních struktur a soudů. Pro zajištění komplexního uchopení tématu bezpečnosti vzniklo v roce 2003 Fórum bezpečnosti (FORBES). Specifické cíle: 1. Zajištění veřejné bezpečnosti 2. Snížení kriminality v příhraničí e Kultura, vzdělávání a věda Zdůvodnění Bezpečnost obyvatelstva je faktorem, který přispívá ke kvalitě života v příhraničí. Díky otevření hranic narůstá potřeba policejní a soudní spolupráce. Rychlá výměna informací a společné postupy jsou předpokladem pro řešení přestupků a trestných činů. Vhodné aktivity Koordinace fungování policie, státních zastupitelství a dalších bezpečnostních orgánů / Realizace konferencí, odborných seminářů / Harmonizace společných postupů / Společné hlídky / Zavádění kamerových monitorovacích systémů / Společná cvičení / Jazykové a odborné vzdělávání / Vybavení jednotek kompatibilní technikou / Opatření proti exkluzi sociálních menšin 26 strategie ern 2014–2020 27

Strategie / Planung