Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

f prioritní oblast

f prioritní oblast podpora přeshraniční spolupráce Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce temat ick á oblast f.1 Podpora přeshraniční spolupráce Charakteristika oblasti Přeshraniční spolupráce se ve většině případů nerozvíjí automaticky a jednoduše a je potřeba ji systematicky v území podporovat. Je úkolem především místních a regionálních samospráv vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce na svém území a podporovat konkrétní přeshraniční inciativy přispívající k integraci přeshraničního regionu. V rámci dosavadní práce vyplynulo, že je třeba koordinovat odlišné kompetence institucí. Vývoj spolupráce Již v roce 1991 byl založen Euroregion Neisse-Nisa-Nysa s hlavním cílem podporovat rozvoj přeshraniční spolupráce na svém území. Jednalo se o iniciativu vzniklou zdola – hlavními aktéry byly obce a okresy. Jednalo se o první euroregion v zemích Střední a Východní Evropy. Od té doby se aktivity ERN soustředí na vytváření vhodných podmínek pro spolupráci a její podporu realizovanou především prostřednictvím Fondu malých projektů (mikroprojektů). Specifické cíle 1. Vytváření a posilování přeshraničních vazeb mezi institucemi, sdruženími a obyvateli 2. Zajištění toku informací přes hranice 3. Vytváření platforem pro spolupráci 4. Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů 5. Iniciace a podpora konkrétních nových projektů Opatření F.1.1 Vytváření a posilování přeshraničních vazeb ↓ Vazba na specifický cíl Vytváření a posilování přeshraničních vazeb mezi institucemi, sdruženími a obyvateli / Zajištění toku informací přes hranice Vytváření platforem pro spolupráci Zdůvodnění Hranice stále představují bariéru. Přeshraniční spolupráci je tedy zapotřebí aktivně iniciovat a podporovat její rozvoj. Prostřednicvím Euroregionu je zapotřebí propojovat různé regionální aktéry, pomáhat jim v odborné spolupráci a konkrétních projektech. Je zapotřebí zabezpečit tok informací přes hranice a také zprostředkovávat kontakty na všech úrovních. Opatření F.1.2 Podpora projektů ↓ Vazba na specifický cíl Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů / Iniciace a podpora konkrétních nových projektů Zdůvodnění Přeshraniční spolupráce přináší největší efekty, pokud se realizují konkrétní projekty s viditelnými výsledky. Dopady mají prospět společnému území. Proto mají být podporovány projekty velkých a zkušených institucí, ale také projekty malých žadatelů. V některých konkrétních případech je nutná pomoc při hledání partnera. Na základě regionálních potřeb a společné strategie má Euroregion iniciovat projektové záměry a tyto případně i sám realizovat. Vhodné aktivity Podpora fungování kooperačních struktur / Konference, semináře, workshopy, setkávání, atp. / Koordinace práce odborných i politických grémií (pracovní skupiny expertů) / Výměna informací a zkušeností / Vytváření společných stanovisek a pozic / Definice společných rozvojových priorit a jejich implementace (strategie a akční plány) Vhodné aktivity Pokračování správy decentralizovaného Fondu malých projektů (mikroprojektů) prostřednictvím Euroregionu / Iniciace projektových záměrů / Informační kampaně / Informační akce a školení pro žadatele / Asistence při přípravě projektů / Zapojení ERN do přípravy a realizace programů přeshraniční spolupráce, spolurozhodování o projektech 30 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 31

Strategie / Planung