Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

← zleva: Magdalena

← zleva: Magdalena Dziuk (D) Miroslaw Zdulski (PL) Pavel Branda (CZ) → Třístranný workshop k metodice a stanovení priorit v Žitavě 2.3 Vytvoření třístranné strategie Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa 2014–2020 Harmonizační proces se uskutečnil v rámci následujících projektů financovaných z programů přeshraniční spolupráce v programovacím období 2007–2013: • „Euroregionální strategie ERN (Euroregion Neisse-Nisa Nysa)“ v rámci operačního programu Sasko-Polsko 2007–2013 (vedoucí partner: Euroregion Neisse e.V., projektový partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa). V rámci projektu byly realizovány a financovány následující aktivity: překlady dokumentu do třech jazyků, workshopy a pracovní setkání. • „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ v rámci operačního programu ČR- Polsko 2007–2013 (vedoucí partner: Euroregion Nisa, regionální sdružení, projektový partner: Euroregion Neisse e.V.). V rámci projektu byly realizovány a financovány následující aktivity: grafická příprava a tisk společné třístranné strategie ve třech jazykových mutacích, workshopy a pracovní setkání. Harmonizační proces společného strategického dokumentu mezi všemi třemi stranami ERN byl koordinován a prováděn skrze společný projektový tým • německá strana Mgr. Magdalena Dziuk • česká strana Dr. Pavel Branda • polská strana Dr. Miroslaw Zdulski Uskutečnila se dvoustranná i třístranná koordinační setkání se zapojením externích expertů. V procesu třístranné harmonizace jednotlivé strany projevily připravenost ke kompromisům při zohlednění národních specifik. Východiskem pro vytvoření společného dokumentu byly následující prioritní oblasti: • Ze Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020: Dopravní dostupnost, Hospodářství a Cestovní ruch, Životní prostředí, Bezpečnost, Kultura a vzdělávání, Podpora přeshraniční spolupráce; • Z Hlavních akčních oblastí okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: Bezpečnost a základní životní podmínky, Cestovní ruch, Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace), Setkávání občanů a institucí, Doprava, Kultura, Životní prostředí, udržitelné využívání zdrojů, Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Energie a ochrana klimatu, Věda, výzkum, inovace; V procesu harmonizace bylo vydefinováno následujících šest nejdůležitějších oblastí: • Doprava • Hospodářství a cestovní ruch • Ochrana životního prostředí a klimatu, energie • Řízení rizik • Kultura, vzdělávání a věda • Podpora přeshraniční spolupráce Ostatní analyzované oblasti jsou taktéž důležité, nicméně ne stejně pro všechny strany ERN. Příkladem je trh práce, který, i když je důležitý, vyžaduje koordinaci na všech úrovních od národních až po místní úroveň, především pokud jde o integraci pracovních trhů, mobilitu pracovní síly a uznávání kvalifikací pracovníků. Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020 (v rámci česko-polského projektu) Schéma vytvoření třístranné strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 (v rámci česko-saského a polsko-saského projektu) Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa 8 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 9

Strategie / Planung